Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Λοιπά πολυγωνικά δεδομένα, όπως π.χ. φρεάτια, δεξαμενές κ.λ.π.

Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες

Μεταδεδομένα