Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιέχονται οι θέσεις των σταθμών παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των ποταμών, όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 140384/2011 «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το Άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)» (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011).

Δεδομένα και Πόροι

 • Σταθμοί στους ποταμούς shp

  Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων – Σταθμοί στους ποταμούς

 • KYA ορισμού Εθνικού Δικτύου pdf

  KYA oρισμού Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων

 • potamoi (WMS) wms

  A WMS layer generated from Σταθμοί στους ποταμούς

 • potamoi (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Σταθμοί στους ποταμούς

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα